شیخ عزالدین حسن اوغلو اسفراینی (دوغوم ؟ - اؤلوم ١٢٦٠)


شاعر و متصوف بزرگ ترک، "شیخ عزالدین اسفراینی خراسانی" متخلص به "حسن اوغلو" در تذکره های قدیمی و نیز تاریخ ادبیات ترکی از موقعیتی استثنایی برخوردار است. او به عنوان پیشگام و یکی از مهمترین شعرایی که به زبان ترکی آزربایجانی سروده اند پذیرفته شده است.

تاریخ ادبیات ترکی دیوانی در خراسان، ایران، آزربایجان و ترکیه همه با اشعار شعرای ترک خراسان شروع میشود. اولین شعرای ترکی گوی ادبیات دیوانی در آزربایجان حسن اوغلو و در آنادولو خواجه دخانی هر دو از ترکهای خراسان میباشند. موقعیت این دو در ادبیات ترکی بسان موقعیت حنظله بادغیسی و ابوشکور بلخی نخستین شاعران دری-فارسی سرا (از افغانستان امروزی) است.
ادامه مطلب
منبع : ساجد |اولین اشعار دیوانی ترک
برچسب ها : ترکی ,ادبیات ,دیوانی ,اوغلو ,ادبیات ترکی ,تاریخ ادبیات